Dr. David Hurst, Tara Van Kessel R.D.H., Dr. Bhishaj Sadasivaiah